Neo solar & Neominer

\

Neo solar มุ่งเน้นที่จะพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีพลังงานใหม่หรือพลังงานสะอาดที่จะมาทดแทนพลังงานปัจจุบันบริษัทปประกอบธุรกิจอยู่ 2 ประเภท

1.รับติดตั้งโซล่าเซลล์

2.รับทำเหมืองขุดดิจิตอลและประกอบคอมพิวเตอร์

ทางเราใส่ใจเรื่องของคุณภาพและการบริการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้ทำความเข้าใจกับสินค้าของทาง NEO